• جمعه 1400/9/12  

اطلاعات پدیده آورندگان

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر

نشربهاردلها

نشربهاردلها


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 تبلت برای کودکان -فرصتها-تهدیدها-راهکارها
1396/10/9
اول
رقعی
نوجوان
150000
2 تخته وایت برد دخترانه نماز
1399/10/14
اول
وزیری
کودک
120000
3 تخته وایت برد پسرانه
1399/10/14
اول
جیبی
کودک
120000
4 جامدادی بهارک ( مدرسه دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
5 جامدادی بهارک ( کتاب دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
6 جامدادی بهارک (در شش طرح)
1397/5/15
اول
پالتویی
کودک
230000
7 جامدادی بهارک (راه شهیدان)
1400/7/20
11
جیبی
230000
8 جامدادی بهارک (طرح سردار دلها)
1399/9/9
اول
جیبی
230000
9 جامدادی بهارک (مدرسه دوست خوب من پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
10 جامدادی بهارک (من نماز را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
230000
11 جامدادی بهارک (من چادرم را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
230000
12 جامدادی بهارک (نمازکلید بهشت است)
1400/7/20
11
جیبی
230000
13 جامدادی بهارک (نمازکلید خوبی ها است)
1400/7/20
11
جیبی
230000
14 جامدادی بهارک (کتاب دوست خوب من پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
15 جامدادی بهارک (کودکان شاد ایران پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
16 جامدادی بهارک (کودکان شادایران دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
17 حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت
1390/10/9
سوم
رقعی
بزرگسال
70000
18 دفتر مشق 60 برگ کد 1
1399/12/13
9
وزیری
نوجوان
150000
19 دفتر 50 برگ فنر کد 50
1400/4/5
اول
وزیری
نوجوان
140000
20 دفتر 50 برگ فنر کد 67
1400/5/20
اول
وزیری
140000
21 دفتر 50 برگ فنر کد 68
1400/5/20
11
وزیری
140000
22 دفتر 50 برگ فنر کد 71
1400/5/20
11
وزیری
140000
23 دفتر 50 برگ فنر کد 72
1400/5/20
11
وزیری
140000
24 دفتر 50 برگ فنر کد 74
1400/5/20
11
وزیری
140000
25 دفتر 50 برگ فنر کد 77
1400/5/20
اول
وزیری
140000
26 دفتر 50 برگ فنر کد 82
1400/5/20
اول
وزیری
140000
27 دفتر 50برگ فنر کد 5
1400/4/5
اول
وزیری
140000
28 دفتر مشق 40 برگ کد 95
1400/5/12
اول
وزیری
100000
29 دفتر مشق 40 برگ کد 11
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
100000
30 دفتر مشق 40 برگ کد 12
1396/6/1
اول
وزیری
100000
31 دفتر مشق 40 برگ کد 13
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
100000
32 دفتر مشق 40 برگ کد 14
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
100000
33 دفتر مشق 40 برگ کد 15
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
34 دفتر مشق 40 برگ کد 16
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
35 دفتر مشق 40 برگ کد 17
1396/6/1
11
وزیری
کودک
100000
36 دفتر مشق 40 برگ کد 18
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
100000
37 دفتر مشق 40 برگ کد 19
1397/5/18
اول
وزیری
100000
38 دفتر مشق 40 برگ کد 2
1398/6/16
اول
وزیری
کودک
100000
39 دفتر مشق 40 برگ کد 20
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
100000
40 دفتر مشق 40 برگ کد 21
1397/5/18
اول
وزیری
کودک
100000
41 دفتر مشق 40 برگ کد 22
1397/5/18
11
وزیری
100000
42 دفتر مشق 40 برگ کد 23
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
43 دفتر مشق 40 برگ کد 24
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
44 دفتر مشق 40 برگ کد 9
1397/5/18
11
وزیری
نوجوان
100000
45 دفتر مشق 40 برگ کد 94
1400/5/25
اول
وزیری
100000
46 دفتر مشق 40 برگ کد 97
1400/5/25
اول
وزیری
100000
47 دفتر مشق 40 برگ کد 98
1400/5/25
اول
وزیری
100000
48 دفتر مشق 40برگ کد 3
1399/9/9
اول
وزیری
نوجوان
100000
49 دفتر مشق 40برگ کد 26
1395/5/19
11
وزیری
کودک
100000
50 دفتر مشق 40برگ کد 27
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
1 2 3 4