• شنبه 1400/8/1  

اطلاعات پدیده آورندگان

دفتر

دفتر

ثبت نشده


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 دفتر مشق 60 برگ کد 10
1398/6/14
اول
جیبی
نوجوان
150000
2 دفتر مشق 60 برگ کد 38
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
3 دفتر مشق 60 برگ کد 40
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
4 دفتر مشق 60 برگ کد 42
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
5 دفتر مشق 60 برگ کد 43
1396/11/25
دوم
وزیری
نوجوان
150000
6 دفتر مشق 60 برگ کد 44
1396/11/25
11
وزیری
نوجوان
150000
7 دفتر مشق 60 برگ کد 45
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
8 دفتر مشق 60 برگ کد 52
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
150000
9 دفتر مشق 60 برگ کد 54
1396/11/25
اول
وزیری
150000
10 دفتر نقاشی 40 برگ کد 39
1396/5/29
اول
وزیری
100000
11 دفتر نقاشی 40 برگ کد 41
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
100000
1